Latvijas Banka nodrošina Kredītu reģistra darbību, uzkrājot ziņas par fizisko un juridisko personu kredītsaistībām un sniegtajiem galvojumiem. Kredītu reģistrs nodrošina informāciju Latvijas Bankas uzdevumu, t. sk. ECBS uzdevumu, veikšanai, kā arī papildu iespējas valsts institūcijām saņemt ziņas normatīvajos aktos noteikto uzdevumu ietvaros.

Latvijas Banka 2022. gadā pilnveidoja Kredītu reģistra ziņu izmantošanu. Tika paplašināta sadarbība ar Valsts ieņēmumu dienestu, nodrošinot uzņēmumu gada pārskatu datu saņemšanu ērtākā veidā, kā arī uzsākot fizisko personu ienākumu datu saņemšanu. Kredītu reģistrā iekļauto ziņu un Valsts ieņēmumu dienesta datu savienošana ļāva iegūt datus, kas nepieciešami finanšu stabilitātes uzdevumu izpildei saistībā ar aizņēmēju finansiālās ievainojamības risku analīzi.

2022. gada beigās Kredītu reģistrābija ziņas par tā 85 dalībnieku 1.19 milj. aizņēmējiem un aizņēmēju galvotājiem un to 4.7 milj. saistībām ar faktisko atlikumu 21.58 mljrd. eiro un neizmantoto apjomu 4.46 mljrd. eiro.

Latvijas Banka 2022. gadā turpināja sniegt Kredītu reģistra ziņas AnaCredit atbilstoši Eiropas Centrālās bankas 2016. gada 18. maija Regulas (ES) 2016/867 par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu (ECB/2016/13) prasībām.  AnaCredit katru mēnesi tika sniegtas ziņas vidēji par 16.61 tūkst. juridiskajām personām kredītiestāžu piešķirto kredītu un kredītriska darījumu ar kopējo vidējo saistību faktisko atlikumu 16.47 mljrd. eiro.

1. attēls. Kredītu reģistra un kredītriska ziņas

 

Latvijas Banka nodrošināja jebkurai personai iespēju bez maksas saņemt par sevi Kredītu reģistrā iekļautās ziņas, t. sk. elektroniskās apkalpošanas vietnē manidati.kreg.lv.

2.attēls. Kredītu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas dinamika (skaits milj.)

 


Lai izmantotu Kredītu reģistra ziņas savu esošo vai iespējamo aizņēmēju un aizņēmēju galvinieku kredītspējas vērtēšanai 2022. gadā, Kredītu reģistra dalībnieki veica 13.2 milj. pieprasījumu.

3. attēls. Dalībnieku veiktie pieprasījumi (skaits milj.)

 

Darbības jomas