Latvijas Bankas finanšu vadības sistēma veidota tā, lai nodrošinātu atbalstu lēmumu pieņemšanai, finanšu risku pārvaldīšanu un finanšu līdzekļu lietderīgu izmantošanu. Nozīmīgākie Latvijas Bankas finanšu darījumi saistīti ar finanšu aktīvu pārvaldīšanu un monetārās politikas īstenošanu.

1. attēls. Latvijas Bankas bilance

 

Latvijas Bankas aktīvi 2022. gadā pieauga par 677 milj. eiro. Galvenās aktīvu un pasīvu pārmaiņas bija šādas:

  • pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmas un valsts sektora aktīvu iegādes programmas iegāžu rezultātā monetārās politikas operāciju aktīvi pieauga par 1351 milj. eiro;
  • parāda vērtspapīru tirgus vērtības samazināšanās ievērojamā procentu likmju kāpuma dēļ un ieguldījumu portfeļu samazināšana radīja ieguldījumu aktīvu samazinājumu par 733 milj. eiro;
  • pārrobežu maksājumu rezultātā par 5047 milj. eiro palielinājās saistības pret ECB par norēķinu rezultātu TARGET2 sistēmā;
  • piesaistītie līdzekļi, izņemot valdības noguldījumus, samazinājās par 2040 milj. eiro, galvenokārt samazinoties vērtspapīru pārdošanas ar atpirkšanu līgumu apjomam.

Latvijas Banka savu darbību galvenokārt finansē no finanšu ieguldījumu pārvaldīšanas un monetārās politikas operāciju ienākumiem. Latvijas Banka nesaņem finansējumu no valsts budžeta, bet veic maksājumus tajā 70 % apmērā no pārskata gadā gūtās peļņas. 2022. gadā Latvijas Banka neguva peļņu. Latvijas Bankas pēdējo piecu gadu kopējā peļņa ir 89 milj. eiro, bet ieskaitījums valsts ieņēmumos – 62 milj. eiro.

2022. gadā Latvijas Bankas finanšu ieguldījumu pārvaldīšanas un monetārās politikas operāciju ienākumus ietekmēja finanšu tirgos pastāvošā nenoteiktība un Krievijas īstenotais karš Ukrainā. Latvijas Bankas ieguldījumiem nozīmīgām tautsaimniecībām atkopjoties pēc Covid-19 ierobežojumu atcelšanas un vienlaikus pastiprinoties piegādes ķēžu problēmām, kā arī paaugstinoties energoresursu un pārtikas cenām, inflācija sasniedza ļoti augstu līmeni. Lai ierobežotu inflāciju, centrālās bankas sāka strauji paaugstināt bāzes procentu likmes, un tas izraisīja ieguldījumu tirgus vērtības samazinājumu. ECB paaugstinot procentu likmes, vienlaikus samazinājās arī ienākumi no Eirosistēmas monetārās politikas operācijām.

2. attēls. Latvijas Bankas peļņa

 

Latvijas Bankas 2022. gada darbības finanšu rezultātus galvenokārt ietekmēja šādi faktori:

  • ievērojamais procentu likmju kāpums nozīmīgākajos Latvijas Bankas ieguldījumu tirgos noteica parāda vērtspapīru tirgus vērtības samazināšanos un palielināja finanšu aktīvu un pozīciju negatīvo pārvērtēšanas rezultātu par 305.1 milj. eiro;
  • pārvērtēšanas konta pārmaiņu samazinājumu par 420.1 milj. eiro ietekmēja minētais procentu likmju kāpums;
  • zemāks vidējais vērtspapīru ienesīgums un lielākas valūtas riska ierobežošanas izmaksas samazināja tīros procentu ienākumus par ieguldījumu pārvaldīšanu par 28 milj. eiro;
  • mazāki procentu ienākumi par pieņemtajiem noguldījumiem un lielāki procentu izdevumi par Eirosistēmas iekšējām saistībām procentu likmju kāpuma rezultātā samazināja tīros ienākumus par monetārās politikas operācijām par 20.8 milj. eiro;
  • ņemot vērā apjomīgā procentu likmju kāpuma izraisīto negatīvo finanšu aktīvu un pozīciju pārvērtēšanas rezultātu, Latvijas Banka izmantoja izveidotos uzkrājumus finanšu riskiem 280.6 milj. eiro apmērā.