Finanšu riski

Finanšu riskus Latvijas Bankā pārvalda ar mērķi mazināt iespējamu finanšu tirgus faktoru nelabvēlīgu pārmaiņu vai darījuma partnera saistību neizpildes negatīvu ietekmi uz Latvijas Bankas finanšu stāvokli un darbības finanšu rezultātiem. Pārvaldot finanšu riskus, t. sk. tirgus risku (cenas, procentu likmju un valūtas risks), kredītrisku un likviditātes risku, ievēro pieļaujamos finanšu risku ierobežojumus un parametrus, kuru ietvaros ilgtermiņā nodrošina ieguldījumu vērtības saglabāšanu, nepieciešamās likviditātes nodrošināšanu un ienākumu gūšanu (sk. arī sadaļas Ieguldījumu pārvaldīšana apakšsadaļu Risku vadība).

Latvijas Bankas finanšu riskus galvenokārt nosaka tās ieguldījumi finanšu instrumentos un ar Latvijas Bankas dalību Eirosistēmā saistītā vienotās monetārās politikas operāciju īstenošana un saistīto risku un finanšu rezultātu pārdale. Latvijas Bankas finanšu aktīvi galvenokārt pakļauti tirgus riskam un kredītriskam. Balstoties uz pamatotām risku aplēsēm, Latvijas Bankas padome lemj par uzkrājumu veidošanu finanšu riskiem saistībā ar Latvijas Bankas ieguldījumu pārvaldīšanas un citiem finanšu darījumiem, kā arī šo uzkrājumu izmantošanu, īstenojoties minētajiem riskiem.

Darbības riski

Darbības riskus pārvalda ar mērķi nodrošināt efektīvu procesa vai projekta izpildi un kvalitatīva rezultāta sasniegšanu noteiktajā laikā, kā arī procesa nepārtrauktu, atbilstīgu un drošu izpildi, mazinot iespējamu negatīvu ietekmi uz Latvijas Bankas spēju veikt tās uzdevumus, reputāciju vai finansiālo stāvokli un darbības finanšu rezultātiem.

Darbības risku pārvaldīšanas procesā klasificē procesus un riskus, novērtējot risku ietekmi uz procesa vai projekta rezultātu un atkarībā no procesu un risku klasifikācijas nosakot un īstenojot piemērotāko rīcību, lai nodrošinātu atbilstošu risku pārvaldīšanu.

Latvijas Banka darbības riskus pārvalda vienotā darbības risku pārvaldīšanas ietvarā.

Būtiskākie darbības riski

Pārvaldīšanas mērķis

Atbilstības riski

Nodrošināt Latvijas Bankas darbības atbilstību tiesību aktu prasībām

Darbības nepārtrauktības riski

Mazināt iespējamu negatīvu ietekmi uz tādu kritisko procesu izpildi, kuru pārtraukšana var izraisīt negatīvas sekas Latvijas finanšu sistēmai vai negatīvi ietekmēt Latvijas Bankas uzdevumu veikšanu

Fiziskās drošības riski, t. sk. ar ugunsdrošību un civilo aizsardzību saistīti riski

Nodrošināt personu, Latvijas Bankas objektu, vērtību pārvadājumu un Latvijas Bankas rīkotu pasākumu fizisko drošību. Prioritāte –personu dzīvības un veselības aizsardzība

Informācijas drošības riski

Nepieļaut aizsargājamas informācijas nesankcionētu izpaušanu vai izmantošanu, klasificējot informāciju pēc tās konfidencialitātes un atbilstoši to aizsargājot

Informācijas sistēmu, t. sk. kiberdrošības, riski

Mazināt iespējamu negatīvu ietekmi uz Latvijas Bankas informācijas sistēmu un infrastruktūras pieejamību, drošību un integritāti

 

Darbības risku vadības pārvalde uztur vienotu darbības risku pārvaldīšanas ietvaru, organizē darbības risku pārvaldīšanas procesu un incidentu pārvaldīšanu, kā arī regulāri sniedz informāciju par darbības risku pārvaldīšanu atbilstoši Latvijas Bankas tiesību aktos noteiktajam. Risku pārvaldīšanas process balstās uz labāko praksi risku pārvaldīšanas jomā un koncentrē darbības risku pārvaldīšanai paredzētos resursus, tādējādi veidojot efektīvāku šā procesa pārvaldīšanas modeli.

Darbības risku pārvaldīšanu koordinē Latvijas Bankas darbības risku komiteja.

Latvijas Banka regulāri rīko mācības un testus, kā arī nodrošina darbinieku izglītošanu risku pārvaldīšanas jomā ar mērķi uzturēt atbilstošas darbinieku zināšanas un prasmes.

2022. gadā darbības risku pārvaldīšanas jomā galvenā uzmanība tika veltīta ar FKTK integrāciju saistītajām darbības risku pārvaldīšanas ietvara pārmaiņām, kritisko finanšu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, kā arī tika turpināts darbs pie fiziskās drošības risku pārvaldīšanas pilnveidošanas. 2022. gadā darbības riski tika atbilstoši pārvaldīti, un īstenojamie risku ierobežošanas pasākumi samazina šos riskus līdz pieļaujamam līmenim.

Vienlaikus atbilstoši Latvijas Republikas Saeimas 2022. gadā pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par Latvijas Banku" un Nacionālo bruņoto spēku likumā Latvijas Banka kopš 2022. gada 1. novembra ir tiesīga iesaistīt Militāro policiju Latvijas Bankas fiziskas drošības nodrošināšanai.

Ņemot vērā likumā noteiktās tiesības, Latvijas Banka un Nacionālie bruņotie spēki noslēdza vienošanos par militārās policijas iesaisti Latvijas Bankas objektu fiziskās drošības nodrošināšanā, pavadot un apsargājot skaidrās naudas pārvadājumus un veicot nekustamā īpašuma apsardzi. Sāktā sadarbība ir devusi iespēju pilnveidot un efektivizēt attiecīgos procesus.