lb gp2022 citats 316x273 agris caune

Statistikas nozīmību Eiropas kontekstā apliecina fakts, ka katru gadu tiek atzīmēta Eiropas statistikas diena, kuras devīze šajā gadā bija: “Statistika labākai izpratnei par sabiedrību, saiknei ar sabiedrību un patiesības meklējumiem”, uzsverot statistikas nozīmību iekļaujošas sabiedrības izveidē, labklājības sekmēšanā un cīņā ar dezinformāciju.

Latvijas Banka savu uzdevumu, t. sk. ECBS uzdevumu, veikšanai vāc un apkopo plašu statistiskās informācijas klāstu. Latvijas Banka statistisko informāciju izmanto finanšu un makroekonomiskajai analīzei, finanšu stabilitātes izvērtēšanai, kā arī sabiedrības informēšanai par norisēm finanšu sektorā un tautsaimniecībā. Latvijas Bankas sagatavoto statistisko informāciju ECB izmanto Eirosistēmas monetārās statistikas un attiecīgo eiro zonas statistisko datu sagatavošanai, kā arī citu savu uzdevumu izpildei.

Latvijas Bankas statistikas programmas

Lai nodrošinātu pārskatāmu informāciju par plānoto darbību statistikas jomā, Latvijas Banka publicē Latvijas Bankas statistikas gada programmu un vidēja termiņa statistikas darba programmu triju gadu periodam. Tika īstenota Latvijas Bankas 2022. gada statistikas programma, izņemot divus ECBS līmeņa uzdevumus (izpētes un izmaksu aptaujas saistībā ar apdrošināšanas sabiedrību statistikas prasību grozījumiem, kā arī ECBS Vienotās ziņošanas sistēmas izveidi), kuru izpilde pārcelta uz 2023. gadu.

Statistikas normatīvā regulējuma attīstība

Ņemot vērā jaunā Latvijas Bankas likuma spēkā stāšanos 2023. gada 1. janvārī, Latvijas Banka izstrādāja un apstiprināja trīs jaunus tiesību aktus, kas attiecas uz statistisko datu pieejamību pētnieciskā darba vajadzībām (Latvijas Bankas noteikumi Nr. 206), sankciju piemērošanu par pārkāpumiem statistikas jomā (Latvijas Bankas padomes ieteikumi Nr. 375/6) un statistiskajiem datiem, ko sniedz komercsabiedrības, kas veic vērtspapīrošanas darbības (Latvijas Bankas noteikumi Nr. 233), kā arī pārskatīja un no jauna izdeva Latvijas Bankas noteikumus statistikas jomā.

Statistikas nodrošināšanā izmantoto datu avotu pilnveide

Ārējās statistikas jomā 2022. gadā tika uzsākta jauna datu avota – statistisko datu par karšu maksājumiem – izmantošana, lai precīzāk novērtētu braucienu pakalpojumus, kā arī preču un pakalpojumu e-komerciju. Jaunā datu avota ieviešana ļāva precizēt ārējās statistikas datus, sākot ar datiem par 2020. gada janvāri.

Saziņa ar statistisko datu sniedzējiem

2022. gadā saziņā ar statistisko datu sniedzējiem, lai informētu par kārtējā statistisko datu iesniegšanas termiņa tuvošanos un reģistrētajiem lietotājiem Nebanku statistikas sistēmā, tika uzsākta oficiālās elektroniskās adreses jeb e-adreses izmantošana.

Statistiskās informācijas publicēšana

Latvijas Banka turpināja laikus nodrošināt statistisko informāciju plašam datu lietotāju lokam, gan regulāri nosūtot statistiskos datus tiešajiem datu lietotājiem, gan publicējot statistiskos datus Latvijas Bankas regulārajos izdevumos un tīmekļvietnē, t. sk. interneta statistikas datubāzē INTS. Latvijas Bankas sagatavotie statistiskie dati publicēti arī ECB izdevumos un Statistisko datu noliktavā (Statistical Data Warehouse), kā arī SVF izdevumos un SVF augstākā datu izplatīšanas standarta SDIS Plus ietvaros. SDIS Plus ietvaros Latvijas Banka turpināja veikt koordinējošās institūcijas pienākumus Latvijā.

2022. gadā Latvijas Bankas interneta statistikas datubāzē INTS publicētās statistiskās informācijas klāsts tika paplašināts ar nedēļas un mēneša datiem par nosūtītajiem kartei piesaistītajiem maksājumiem, kā arī maksājumu statistikas datiem. Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā "Statistika/Dati" publicēti 2020. gada Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas dati par mājsaimniecību reālajiem un finanšu aktīviem, kredītsaistībām, ienākumiem un patēriņu.

Statistikas sagatavošanas vajadzībām uzturētos finanšu iestāžu sarakstus Latvijas Banka sāka publicēt jaunā formātā. Tas ļauj kārtot un meklēt sarakstos iekļauto informāciju, kā arī izdrukāt un eksportēt sarakstus CSV formātā un, sākot ar 2022. gadu, nodrošina sarakstu uzkrāšanu un vēsturisko sarakstu pieejamību. Sarakstus iespējams iegūt arī XML un JSON formātā. Latvijas Bankas tīmekļvietnē jau publicētajiem finanšu iestāžu sarakstiem tika pievienoti divi jauni saraksti – Finanšu instrumentsabiedrību saraksts un Maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu saraksts.

Darbības jomas