Latvijas Bankas pārvaldības struktūra ietver Latvijas Bankas padomi, kas ir koleģiāla lēmējinstitūcija un pārvalda Latvijas Banku, pārvaldes, kurām ir noteikta atbildība par konkrētu funkciju un procesu izpildi un to rezultātu sasniegšanu, kā arī komitejas un komisijas.

Latvijas Bankas galvenā lēmumu pieņemšanas institūcija ir Latvijas Bankas padome. Latvijas Bankas prezidenta, prezidenta vietnieka un padomes locekļu pilnvaru laiks ir pieci gadi. Līdz 2022. gada 1. jūlijam (pilnvaru laika beigām) Latvijas Bankas padomes locekļa pienākumus pildīja Arvils Sautiņš un Aivars Skopiņš. 2022. gada 9. jūnijā Latvijas Republikas Saeima apstiprināja Ilzes Posumas stāšanos Latvijas Bankas padomes locekles amatā ar 2022. gada 2. jūliju.

Latvijas Bankas padomes sastāvs 2022. gada beigās bija šāds:

  • prezidents Mārtiņš Kazāks;
  • prezidenta vietnieks Māris Kālis;
  • padomes locekļi: Ilze Posuma, Andris Vilks, Zita Zariņa.

Nodrošinot kvalitatīvu Latvijas Bankas uzdevumu izpildi, 2022. gadā darbu turpināja vairākas Latvijas Bankas padomes apstiprinātas komitejas, komisijas un darba grupas, kā arī FKTK pievienošanas Latvijas Bankai komisija (integrācijas komisija). Stiprinot Latvijas Bankas pārvaldības modeli un gatavojoties jaunajā Latvijas Bankas likumā paredzētās pārvaldības sistēmas ieviešanai, Latvijas Bankas padome 2022. gada 31. janvārī izveidoja jaunu revīzijas komiteju, kas pārrauga Latvijas Bankas finanšu pārskatu sagatavošanu, iekšējās kontroles sistēmas darbību, kā arī iekšējā audita un ārējo revidentu darbību. Divi no trim komitejas locekļiem ir neatkarīgi profesionāļi, kuri izvēlēti konkursā un nav Latvijas Bankas amatpersonas vai darbinieki.

Latvijas Republikas Saeima 2021. gada 23. septembrī pieņēma Latvijas Bankas likumu, kura izstrāde tika uzsākta jau 2020. gadā un kurš ir spēkā kopš 2023. gada 1. janvāra. Jauns centrālās bankas likums bija nepieciešams divu galveno iemeslu dēļ – lai nodrošinātu mūsdienīgu un viendabīgu tiesisko ietvaru Latvijas Bankas darbībai un lai īstenotu FKTK funkciju integrāciju Latvijas Bankā, papildinot Latvijas Bankas uzdevumus ar finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības regulēšanu un uzraudzību, noregulējuma iestādes uzdevumu veikšanu un Noguldījumu garantiju fonda darbību, kā arī Apdrošināto aizsardzības fonda darbību un kompensāciju izmaksu ieguldītājiem nodrošināšanu (turpmāk – kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšana).