Latvijas Banka kā ECBS un Eirosistēmas dalībniece savā darbībā ievēro Latvijas Republikas un ES tiesību aktus, t. sk. ECB tiesību aktus atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem (turpmāk – ECBS un ECB Statūti).

2022. gadā Latvijas Bankas prezidents darbojās ECB Padomē un Ģenerālpadomē, piedaloties Eirosistēmas monetārās politikas formulēšanā un ar Eirosistēmas un ECBS uzdevumiem saistītu lēmumu pieņemšanā.

Sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju Latvijas Bankas pārstāvis piedalījās ECB Uzraudzības valdes darbā, kas nodrošina ar kredītiestāžu uzraudzību saistīto ECB uzdevumu izpildi un sagatavo attiecīgu lēmumu projektus iesniegšanai ECB Padomē neiebilšanas procedūras ietvaros.

Latvijas Bankas pārstāvji strādāja Eirosistēmas/ECBS komitejās un darba grupās, risinot ar monetāro politiku, tirgus operācijām, finanšu stabilitāti, maksājumu sistēmām, eiro banknotēm, statistiku, starptautiskajām attiecībām, komunikāciju un finanšu grāmatvedību saistītus u. c. jautājumus. Dažāda līmeņa darba grupās tika risināti jautājumi vairākās jaunās jomās, piemēram, ilgtspējība un klimats, centrālo banku digitālā valūta, inovatīvās tehnoloģijas, datu apstrādes platformas un citi jautājumi.

Latvijas Bankas dalība Eirosistēmā un Eiropas Centrālo banku sistēmā

 

Latvijas Bankas speciālisti darbojās arī ES Padomes un Eiropas Komisijas komitejās un darba grupās. Ekonomikas un finanšu komitejā un tās apakškomitejās Latvijas Bankas pārstāvji regulāri piedalījās lēmumu sagatavošanā ES tautsaimniecības attīstības un finanšu stabilitātes jautājumos, ES ekonomikas politikas stratēģijas veidošanā un krīzes instrumentu pilnveidošanā, īpašu uzmanību pievēršot ES līmeņa pasākumiem Covid-19 pandēmijas, Krievijas iebrukuma Ukrainā izraisītās enerģētiskās un ekonomiskās krīzes pārvarēšanai, kā arī ekonomiskās noturības un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, ņemot vērā gan digitalizācijas, gan klimata pārmaiņu radītās iespējas un problēmas.

Latvijas Bankas pārstāvji darbojās Eiropas Komisijas un Eurostat darba grupās ar eiro monētām, tautsaimniecības prognozēšanu un statistiku saistītos jautājumos.

2022. gadā Latvijas Banka piedalījās Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbā, kura pieņēma lēmumus ar makrouzraudzības politiku ES saistītos jautājumos, Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvajā speciālistu komitejā un tās darba grupās.

Ar FKTK sniegtu saskaņojumu Eiropas Banku iestāde, kuras vispārējais mērķis ir saglabāt finanšu stabilitāti un nodrošināt banku nozares integritāti un efektīvu un pienācīgu darbību, Uzraugu padomes darbā piedalījās arī Latvijas Bankas pārstāvis.

Darbības jomas