lb gp2022 citats 316x273 edvards kusners

"2022. gads vēl skaidrāk iezīmējis ilgtspējības jautājumu nozīmību visā pasaulē. Uzmanības centrā bijuši gan sociālās atbildības faktori, piemēram, saistībā ar humanitāro krīzi, gan vides faktori – klimata pārmaiņas, enerģētiskā krīze un pastāvīgi pieaugošā nepieciešamība strauji mazināt atkarību no fosilajiem resursiem –, gan pārvaldības faktori, piemēram, sankciju ietekme, starptautisku kompāniju darbības pārtraukšana Krievijā un citi."

2022. gads ir bijis dramatisku un smagu notikumu gads, un tas vēl skaidrāk iezīmējis ilgtspējības jautājumu nozīmību visā pasaulē. Uzmanības centrā bijuši gan sociālās atbildības faktori, piemēram, saistībā ar humanitāro krīzi, gan vides faktori – klimata pārmaiņas, enerģētiskā krīze un pastāvīgi augošā nepieciešamība strauji mazināt atkarību no fosilajiem resursiem –, gan pārvaldības faktori, piemēram, sankciju ietekme, starptautisku kompāniju darbības pārtraukšana Krievijā un citi.

Latvijas Banka 2022. gadā turpināja darboties visos tās Ilgtspējības stratēģijā noteiktajos virzienos, īpaši fokusējoties uz risku analīzi, kā arī dažādu tautsaimniecības nozaru analīzi no ilgtspējības skatpunkta, par ko sagatavotas virkne publikāciju (sk., piemēram, šeit, šeit un šeit), lai vērstu sabiedrības uzmanību uz aktualitātēm ilgtspējības jomā. Ilgtspējības principi arvien vairāk kļūst par Latvijas Bankas ikdienas darba sastāvdaļu – gan iekļaujot ilgtspējas aspektus Latvijas Bankas pētījumos, gan ieviešot ilgtspējības principus citās Latvijas Bankas darbības jomās, par ko sīkāk aprakstīts attiecīgajās pārskata sadaļās.

Lai aktualizētu būvniecības nozares izaicinājumus ilgtspējas aspektā, Latvijas Banka sarunu festivāla LAMPA ietvaros organizēja diskusiju "Vai globālā sasilšana uzkarsēs arī Latvijas būvniecību?". Daloties ar savām zināšanām, Latvijas Bankas eksperti piedalījušies arī citu organizāciju rīkotajās diskusijās, t. sk. Eiropas Klimata pakta paneļdiskusijā "Vai ekonomiskā krīze atceļ zaļo kursu?".

sarunu festivāls lampa latvijas banka 2022. gada pārskats
Latvijas Bankas telts “Tālskate” sarunu festivālā “Lampa”

Latvijas Bankas 100 gadu jubilejas pasākumu ietvaros 2022. gada novembrī notika starptautiska ekonomikas konference “Ilgtspēja un nauda: veidojot nākotnes ekonomiku”, kurā liela uzmanība tika pievērsta jautājumam par virzību uz patiesi zaļu ekonomiku.

Finanšu stabilitātes jomā tika analizēta uzņēmumu pakļautība fiziskajiem riskiem un fizisko risku tendences un veikti pētījumi par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to ietekmi uz norisēm finanšu sistēmā. Tika uzsākti finanšu stabilitātes analītiskie darbi, kuru rezultāti gaidāmi nākotnē – piemēram, tiek veikta klimata stresa testu scenāriju analīze, ir uzsākta bioloģiskās daudzveidības problemātikas izpēte, kā arī tiek savietoti dažādi datu avoti izvērstākas analīzes veikšanai, kas ļaus padziļināti pētīt dažādu veidu plūdu risku un citu fizisko risku ietekmi, novērot ēku energoefektivitātes rādītājus nodrošinājumam un finansētā autoparka virzību uz oglekļa tīriem dzinējiem.

Ilgtspējas aspektiem 2022. gadā pievērsta arvien būtiskāka uzmanība arī rezervju pārvaldīšanas jomā. Attīstīto tirgu akciju portfelis 2022. gadā tika pārveidots atbilstoši Latvijas Bankas ilgtspējības stratēģijai, un tā mērķa rādītāji ietver: oglekļa emisiju neitralitātes veicināšanu, vēlākais, līdz 2050. gadam, portfeļa piemērošanu Parīzes nolīguma noteikumiem, vides piesārņojuma novēršanas, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un vides, sociālās atbildības un pārvaldības faktoru (ESG) veicināšanu. Izklāsts par ilgtspējības kritēriju piemērošanu un pārmaiņām ieguldījumu portfeļos atspoguļots ziņojumā “Ar klimata pārmaiņām saistītās informācijas atklāšana par Latvijas Bankas ar monetāro politiku nesaistītiem portfeļiem”.

Turpinās arī ilgtspējības principu ieviešana “pašu mājās” – Latvijas Bankas darbiniekiem 2022. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, tika organizēti informatīvi semināri par klimata un ilgtspējības jautājumiem, papildus izbūvēta vēl viena saules elektrostacija, kā arī izveidots pasākumu plāns apkures, ventilācijas un apgaismojuma optimizēšanai, lai kāpinātu Latvijas Bankas ēku un sistēmu energoefektivitāti ilgtermiņā.

2022. gadā tika izstrādāta Latvijas Bankas stratēģija 2023. –2026. gadam, kā vienu no piecām vidēja termiņa stratēģiskajām prioritātēm ietverot arī finanšu sistēmas un tautsaimniecības ilgtspējību. Šīs prioritātes mērķi – virzīt ilgtspējības principu ieviešanu finanšu nozarē un tautsaimniecībā, piedalīties ilgtspējību veicinošas regulatīvās vides veidošanā un rīkoties ilgtspējīgi bankas ikdienas darbā – noteiks mūsu turpmāko darbu ilgtspējības jomā jau kā integrētai iestādei, kuras pārziņā ir gan centrālās bankas funkcijas, gan finanšu un kapitāla tirgus uzraudzība un finanšu sektora noregulējums.