Latvijas Banka veica EKS sistēmas un Worldline Latvia CSM (tā pārtrauca darbību 2021. gada 1. novembrī) ikdienas pārraudzību, analizējot sistēmas tehnisko un operacionālo darbību, apkopojot sistēmas statistiskos datus un pārliecinoties, ka starpbanku maksājumu vide Latvijā ir droša un efektīva.

Veikts EKS sistēmas novērtējums atbilstībai Eirosistēmas kibernoturības pārraudzības standartiem (Cyber resilience oversight expectations; CROE), secinot, ka EKS sistēma atbilst ne tikai visiem minimālā līmeņa standartiem, bet arī lielai daļai standartu, kuri būtu jānodrošina jau sistēmiski nozīmīgām maksājumu sistēmām.

Pārraugot Latvijā izmantoto maksājumu instrumentu attīstību, Latvijas Banka regulāri, reizi pusgadā, apkopoja un analizēja datus par Latvijā veiktajiem klientu maksājumiem. Maksājumu dati tiek apkopti atbilstoši vienotai Eiropas Centrālās bankas statistikas metodoloģijai. Lai nodrošinātu ECB regulas jaunās prasības, tika izdoti Latvijas Bankas Noteikumi Nr. 195, ar kuru palīdzību, sākot ar 2022. gadu, tiks iegūti maksājumu statistikas dati plašākā dalījumā.