2021. gadā Latvijas Bankas prezidents darbojās Eiropas Centrālās bankas Padomē un Ģenerālpadomē, piedaloties Eirosistēmas monetārās politikas formulēšanā un ar Eirosistēmas un Eiropas Centrālo banku sistēmas uzdevumiem saistītu lēmumu pieņemšanā.

Sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju Latvijas Bankas pārstāvis piedalījās Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes darbā, kas nodrošina ar kredītiestāžu uzraudzību saistīto Eiropas Centrālās bankas uzdevumu izpildi un sagatavo attiecīgu lēmumu projektus iesniegšanai Eiropas Centrālās bankas Padomē neiebilšanas procedūras ietvaros.

Latvijas Bankas pārstāvji strādāja Eirosistēmas/Eiropas Centrālo banku sistēmas komitejās un darba grupās, risinot ar monetāro politiku, tirgus operācijām, finanšu stabilitāti, maksājumu sistēmām, eiro banknotēm, statistiku, starptautiskajām attiecībām, komunikāciju, finanšu grāmatvedību un citām jomām saistītus jautājumus. Dažāda līmeņa darba grupās tika risināti jautājumi tādās aktuālās jomās kā ilgtspējība un klimats, centrālo banku digitālā valūta, inovatīvās tehnoloģijas, datu apstrādes platformas, kā arī citi jautājumi.

Latvijas Bankas dalība Eirosistēmā un Eiropas Centrālo banku sistēmā

 

Latvijas Bankas speciālisti darbojās arī Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas komitejās un darba grupās. Darbojoties EFKiEkonomikas un finanšu komiteja
un tās apakškomitejās, Latvijas Bankas pārstāvji regulāri piedalījās lēmumu sagatavošanā Eiropas Savienības tautsaimniecības attīstības un finanšu stabilitātes jautājumos, Eiropas Savienības ekonomikas politikas stratēģijas veidošanā un krīzes instrumentu pilnveidošanā, īpašu uzmanību pievēršot Eiropas Savienības līmeņa pasākumiem Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes pārvarēšanai, ekonomiskās noturības un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, ņemot vērā gan digitalizācijas, gan klimata pārmaiņu radītās iespējas un problēmas.

Latvijas Bankas pārstāvji darbojās Eiropas Komisijas un Eurostat darba grupās ar eiro monētām, tautsaimniecības prognozēšanu un statistiku saistītos jautājumos.

2021. gadā Latvijas Banka piedalījās Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbā, tai pieņemot lēmumus ar makrouzraudzības politiku Eiropas Savienībā saistītos jautājumos, Latvijas Bankas pārstāvji darbojās arī Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvajā speciālistu komitejā un tās darba grupās.

Ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sniegtu saskaņojumu Eiropas Banku iestādes, kuras vispārējais mērķis ir saglabāt finanšu stabilitāti un nodrošināt banku nozares integritāti un efektīvu un pienācīgu darbību, Uzraugu padomes darbā piedalījās arī Latvijas Bankas pārstāvis.