2021. gadā turpinājās Latvijas Bankas struktūras pilnveide

Lai veicinātu Latvijas Bankas stratēģiskajās prioritātēs paredzēto analītiski pētnieciskās jaudas kāpināšanu un tās fokusēšanu uz Latvijas procesu analīzi, Monetārās politikas pārvaldē 2021. gada sākumā tika veiktas strukturālas pārmaiņas. To mērķis bija efektīvāk izmantot esošos pētniecības resursus, funkcionāli nodalot pētniecību no ekonometriskā atbalsta prognozēšanai un modeļu uzturēšanas, kā arī uzsākt eiro zonas DSGE modeļa izveidi. Ar 2021. gada 1. janvāri Monetārās izpētes un prognozēšanas daļa tika pārdēvēta par Pētniecības daļu, precīzāk atspoguļojot tās funkciju – visu tautsaimniecības sektoru pētniecību.

2021. gada sākumā Latvijas Bankas padome apstiprināja Kases un naudas apgrozības pārvaldes organizatoriskās struktūras pārmaiņas ar 2021. gada 1. martu. Tādējādi tika nodalītas stratēģiskās un operacionālās funkcijas no tehniskajām un citām atbalsta funkcijām, Monētu daļu integrējot Kases operāciju daļas sastāvā un attiecīgi pārdēvējot to par Naudas politikas un operāciju daļu. Vienlaikus Kases un naudas apgrozības pārvalde tika pārdēvēta par Naudas apgrozības pārvaldi.

Ar 2021. gada 1. jūniju Informācijas tehnoloģiju pārvaldē tika izveidota Datu inženierijas daļa, kas nodrošina mērķētu tehnoloģisko atbalstu datu analītikas jomai, veidojot un attīstot nepieciešamo infrastruktūru (datu ezers, datu pārvaldības, automatizācijas un analītikas koplietošanas rīki u.tml.) un atbalstu datu analītiķiem un citiem lietotājiem.

Turpinot pilnveidot Aizsardzības pārvaldes darba organizāciju un efektivitāti, Latvijas Bankas padome apstiprināja strukturālas pārmaiņas un Aizsardzības pārvaldes darbinieku skaita optimizāciju ar 2021. gada 1. decembri.

Latvijas Bankas struktūra 2021. gada beigās