Latvijas Bankā pārvalda finanšu un darbības riskus. Latvijas Bankas risku pārvaldīšanas mērķi un pamatprincipus nosaka Latvijas Bankas padomes pieņemtā "Latvijas Bankas risku pārvaldīšanas politika".

Finanšu riskus Latvijas Bankā pārvalda ar mērķi mazināt iespējamu negatīvu ietekmi uz Latvijas Bankas finanšu stāvokli un darbības finanšu rezultātiem finanšu tirgus faktoru nelabvēlīgu pārmaiņu vai darījuma partnera saistību neizpildes dēļ. Pārvaldot finanšu riskus, t.sk. tirgus risku (cenas, procentu likmju un valūtas risks), kredītrisku un likviditātes risku, Latvijas Banka ievēro pieļaujamos finanšu risku ierobežojumus un parametrus, kuru ietvaros ilgtermiņā nodrošina ieguldījumu vērtības saglabāšanu, nepieciešamās likviditātes nodrošināšanu un ienākumu gūšanu (sk. arī sadaļas "Ieguldījumu pārvaldīšana" apakšsadaļu "Riska vadība").

Latvijas Bankas finanšu riskus galvenokārt nosaka tās ieguldījumi finanšu instrumentos un ar Latvijas Bankas dalību Eirosistēmā saistītā vienotās monetārās politikas operāciju īstenošana un saistīto risku un finanšu rezultātu pārdale. Latvijas Bankas finanšu aktīvi galvenokārt pakļauti tirgus riskam un kredītriskam. Balstoties uz pamatotām risku aplēsēm, Latvijas Bankas padome lemj par uzkrājumu veidošanu finanšu riskiem saistībā ar Latvijas Bankas ieguldījumu pārvaldīšanas un citiem finanšu darījumiem, kā arī šo uzkrājumu izmantošanu, īstenojoties minētajiem riskiem.

Latvijas Bankas darbības risku pārvaldīšanas mērķis ir mazināt iespējamu negatīvu ietekmi uz Latvijas Bankas darbību, reputāciju vai finansiālo stāvokli un darbības finanšu rezultātiem Latvijas Bankas procesu neatbilstošas vai kļūdainas izpildes, darbinieka darbības vai bezdarbības, Latvijas Bankas informācijas tehnoloģiju, informācijas sistēmu, pārējās Latvijas Bankas infrastruktūras neatbilstošas darbības vai nepieejamības vai ārēju apstākļu dēļ.

Latvijas Banka darbības riskus pārvalda vienotā darbības risku pārvaldīšanas ietvarā, kur būtiskākie ir:

  • atbilstības riski (t.sk. interešu konflikta novēršanas, pretkorupcijas kontroles, fizisko personu datu aizsardzības, NILLTPF novēršanas un darba vides aizsardzības jomā);
  • darbības nepārtrauktības riski;
  • fiziskās drošības riski;
  • informācijas drošības riski;
  • informācijas sistēmu riski (t.sk. kiberdrošības riski).

2021. gadā darbības risku pārvaldīšanas jomā galvenā uzmanība bija pievērsta ar Covid-19 pandēmiju un ar attālināto darbu saistīto risku pārvaldīšanai, t.sk. informācijas drošības un kiberdrošības riskiem, kā arī riskiem saistībā ar FKTK integrācijas procesu.

Latvijas Banka nodrošina darbinieku izglītošanu risku pārvaldīšanas jomā, t.sk. nolūkā uzturēt atbilstošas darbinieku zināšanas un iemaņas regulāri rīko mācības un testus.