Ieguldījumu pārvaldīšana ir viens no Latvijas Bankas stūrakmeņiem. Tā nodrošina centrālās bankas darbības izdevumu segšanu un gūtās peļņas daļas iemaksu valsts budžetā. Latvijas Banka finanšu aktīvus pārvalda, ieguldot drošos un likvīdos finanšu instrumentos.

Latvijas Bankas padome nosaka ieguldījumu pārvaldīšanas vadlīnijas, kas izveidotas, ievērojot apdomīgas pārvaldīšanas principus. Ieguldījumu pārvaldīšana tiek veikta tā, lai vidējā termiņā nodrošinātu:

 • ieguldījumu vērtības saglabāšanu,
 • ieguldījumu likviditāti un
 • ienākumu gūšanu.

Lemjot par ieguldījumu apjomu, Latvijas Bankas padome ņem vērā Eirosistēmas centrālo banku līguma par neto finanšu aktīviem (Agreement on Net Financial Assets) nosacījumus.

Ieguldījumu struktūra

Ieguldījumu diversifikācija ir viena no ieguldījumu pārvaldīšanas pamatstratēģijām. Latvijas Banka finanšu aktīvus iegulda galvenokārt ES valstu valdības un ASV valdības, to aģentūru un starptautisko organizāciju emitētos parāda vērtspapīros, ar aktīviem nodrošinātos parāda vērtspapīros un banku un komercsabiedrību emitētos augstas kvalitātes parāda vērtspapīros, attīstības valstu valdības parāda vērtspapīros, kā arī attīstīto un attīstības valstu akciju indeksos ietverto uzņēmumu akcijās.

2021.  gada beigās Latvijas Bankas ieguldījumu portfeļu kopējais apjoms bija 6.2 mljrd. eiro.

Ieguldījumu struktūra tiek mainīta ar mērķi palielināt finanšu aktīvu diversifikāciju un vidējā un ilgākā termiņā gūt lielākus ienākumus attiecībā pret uzņemto risku. Tādējādi 2021.  gadā Latvijas Banka turpināja palielināt ieguldījumus attīstīto tirgu akcijās, kā arī veica ieguldījumus attīstības tirgu akcijās un šo valstu valdības parāda vērtspapīros.

1. attēls
Ieguldījumu struktūra (mljrd. eiro)

 

Ieguldījumu pārvaldīšanas sadalījums

Latvijas Banka ieguldījumu pārvaldīšanā izmanto gan iekšējos, gan ārējos pārvaldītājus un ieguldījumus veic trijās finanšu aktīvu pamatklasēs – fiksēta ienākuma vērtspapīros, akcijās un zeltā.

 1. Lielāko daļu fiksēta ienākuma vērtspapīru ieguldījumu pārvalda Latvijas Bankā. Latvijas Bankā pārvaldītās finanšu aktīvu daļas neitrālais portfelis sastāv no ASV un Kanādas valdības 1–3 gadu, eiro zonas valstu un Apvienotās Karalistes valdības 1–10 gadu vērtspapīru svērtā indeksa. Neitrālā portfeļa valūta ir eiro, un neitrālā aktīvu struktūra ir 55% ASV dolāru, 21% eiro, 14% Lielbritānijas sterliņu mārciņu un 10% Kanādas dolāru aktīvu.

  Latvijas Banka fiksēta ienākuma vērtspapīru ieguldījumu pārvaldīšanai izmanto arī septiņu ārējo pārvaldītāju pakalpojumus. Ārējie pārvaldītāji pārvalda daļu no Latvijas Bankas finanšu aktīviem saskaņā ar Latvijas Bankas padomes noteiktajām vadlīnijām un kritērijiem.
  • Seši pārvaldītāji pārvalda ar nekustamo īpašumu nodrošināto fiksēta ienākuma vērtspapīru portfeļus.
  • Viens pārvaldītājs pārvalda ieguldījumus līdzīgi Latvijas Bankā pārvaldītajam fiksēta ienākuma vērtspapīru portfelim.
  • Ieguldījumi attīstības valstu investīciju klases fiksēta ienākuma valdības vērtspapīros īstenoti, izmantojot biržā tirgoto fondu (ETF).
  • Visiem ieguldījumiem fiksēta ienākuma vērtspapīros tiek ierobežots valūtas risks pret eiro.
 2. Attīstīto tirgu akciju portfelis, kas tiek pārvaldīts atbilstoši attīstīto tirgu akciju indeksam un ko pārvalda ārējais pārvaldītājs, veido lielāko akciju ieguldījumu daļu. Ieguldījumi attīstības tirgu akcijās tiek pārvaldīti atbilstoši attīstības tirgu akciju indeksam un ieguldījumi tajās veikti, izmantojot ETF.
 3. Nedaudz vairāk par 5% no Latvijas Bankas ieguldījumiem veido zelts, kas tiek glabāts Anglijas Bankā.

Tāpat kā pārējās eiro zonas centrālās bankas, Latvijas Banka nelielu finanšu aktīvu daļu nodevusi pārvaldīšanai ECB tās ārvalstu rezervju sastāvā. ECB rezerves pārvalda Eirosistēmas centrālās bankas, katra saņemot pārvaldīšanā finanšu aktīvu daudzumu atbilstoši attiecīgās centrālās bankas kapitāla atslēgai ECB. Latvijas Banka savu ECB nodoto ārējo rezervju aktīvu daļu Japānas jenās pārvalda kopā ar Oesterreichische Nationalbank.

Riska vadība

Riska vadība un kontrole ir veiksmīgas ieguldījumu pārvaldības pamatfunkcija. Risku pārvaldīšanas ietvaros tiek veikti riska scenāriju aprēķini, novērtēts iespējamais zaudējumu apmērs, iestājoties sliktākajiem scenārijiem, kā arī modelēts optimālais aktīvu izvietojums. Katru dienu tiek pārbaudīta finanšu aktīvu un zelta portfeļu atbilstība vadlīnijām un kontrolēts riska sadalījums atbilstoši dažādiem ieguldījumu lēmumiem.

Procentu likmju risks ir viens no nozīmīgākajiem riska faktoriem, kas ietekmē Latvijas Bankas ieguldījumus. Pārvaldot ieguldījumus, uzmanība tika pievērsta valdības 2, 5 un 10 gadu obligāciju procentu likmēm. 2021.  gada laikā procentu likmes visos tirgos būtiski palielinājās, tā izskaņā sasniedzot augstākos  gada laikā vērotos līmeņus, un tas negatīvi ietekmēja fiksēta ienākuma ieguldījumu portfeļa īstermiņa vērtību.

2. attēls
Valdības vērtspapīru ienesīguma likmju dinamika (ienesīgums; %)