Viens no Latvijas Bankas uzdevumiem ir konsultēt Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu monetārās politikas jautājumos un ar Latvijas dalību eiro zonā saistītajos ekonomikas politikas jautājumos, kā arī citos ar Latvijas Bankas uzdevumu veikšanu saistītos jautājumos.

2021. gadā Latvijas Bankas amatpersonas un darbinieki regulāri tikās ar Latvijas Republikas Saeimas un valdības pārstāvjiem, tai skaitā piedalījās Latvijas Republikas Saeimas komisiju sēdēs, Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdēs un vairāku valdības veidotu komiteju un darba grupu darbā, sniedzot viedokli finanšu un tautsaimniecības attīstības jautājumos. Vērtējot Latvijas tautsaimniecības attīstības perspektīvas, Latvijas Banka 2021. gadā pievērsās Covid-19 izraisītās pandēmijas ietekmes uz tautsaimniecību analīzei un priekšlikumu izstrādei krīzes seku mazināšanai sniegtā valsts atbalsta instrumentu pilnveidošanai, kā arī nodokļu, sociālās aizsardzības un izglītības politikas jautājumiem. Latvijas Banka turpināja analizēt arī Latvijas finanšu sektora lomu tautsaimniecībā, turpinot padziļinātu diskusiju ar finanšu sektora dalībniekiem par kreditēšanas tendencēm, to ietekmējošiem faktoriem un nākotnes attīstību Latvijā. Citu aktuālo jautājumu lokā Latvijas Banka turpināja analizēt breksita iespējamo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību.

Latvijas Bankas darbinieki deva ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstības veicināšanā, darbojoties dažādās darba grupās un profesionālajās organizācijās, daloties pieredzē un sniedzot konsultācijas un atbalstu, t.sk. ekonomisko prognožu, valsts budžeta izdevumu un ES fondu plānošanas un izlietojuma, finanšu sektora un finanšu pakalpojumu (tai skaitā maksājumu pakalpojumu) attīstības un ar NILLTPFinoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšana
novēršanu saistītajās, kā arī citās jomās un šīs jomas regulējošo tiesību aktu un to grozījumu izstrādes procesā.

Latvijas Bankas speciālisti turpināja līdzdarboties Centrālās statistikas pārvaldes vadītajā valsts budžeta deficīta un parāda notifikācijas sagatavošanas darba grupā, sagatavojot 2020. gada valsts budžeta deficīta un parāda notifikācijas datus un risinot ar valdības budžeta deficīta un parāda uzskaiti saistītos metodoloģiskos jautājumus. 2021. gadā Latvijas Bankas speciālisti kopā ar Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts kases un Finanšu ministrijas kolēģiem piedalījās arī Eurostat organizētajā metodoloģisku jautājumu risināšanā un aptaujās par Covid-19 vakcīnu avansa pirkuma līgumu uzskaiti valdības kontos, par dalībvalstu aizdevumiem SVF, par pārvedumu Starptautiskajai attīstības asociācijai un citām attīstības bankām iegrāmatošanas laiku.

Latvijas Bankas speciālisti sniedza atbalstu valdībai Latvijas aktīvas dalības nodrošināšanai Eiropas Savienībā un OECDiEkonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for Economic Co-operation and Development)
, kā arī nodrošinot informācijas sniegšanu starptautiskajām kredītreitingu aģentūrām un informācijas apmaiņu.